ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Loading