วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถให้คำปรึกษา และสามารถช่วยเหลือกันได้ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเรียน

Loading