วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมทหาร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจ

Loading