วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมมือกับ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ให้ความสนใจเขาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรียน และตรงตามความต้องการของนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading