วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผู้นำอ่านสารสันติภาพและคณะครูและนักเรียนร่วมใจสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565

อนึ่ง วันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม โดยมุ่งเน้นให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสันติในทุกภูมิภาค โดยมีหลักการปฎิบัติ ดังนี้

  1. เคารพชีวิต และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้น หรืออคติ
  2. ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
  3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  5. จิตสำนึกต่อผู้ร่วมโลก ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
  6. มุ่งเจรจาสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading