ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566

 

เว็บไซต์ยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อด้วยระบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เว็บไซต์สำหรับยื่นความจำนง : http://admission.ssk.ac.th

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 1. ศึกษาคู่มือการสมัครระบบออนไลน์ และตรวจสอบปฏิทินการสมัครให้เข้าใจ
 2. ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566 (ยกเว้นผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 มีนาคม 2566)
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขพื้นที่การให้บริการ รายละเอียดต่างๆให้เข้าใจ
  2. นักเรียนที่สมัคร ม.1 ประเภทั่วไป หรือ เงื่อนไขพิเศษ
  3. นักเรียนความสามารถพิเศษ
    • ด้านวิชาการ
      • ลำดับ 1 – 3 ของการสอบโครงการเยาวชนคนเก่ง ชั้น ป.6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ,คณิตศาสตร์
    • ด้านกีฬา
      • บาสเกตบอล
      • วอลเลย์บอล
      • มวยสากลสมัครเล่น
      • ฟุตซอล
    • ด้านศิลปะ/ดนตรี
      • ศิลปะ : ทัศนศิลป์ รับเฉพาะวาดภาพระบายสี วาดภาพลายเส้น
      • ดนตรี : ดนตรีสากล ดุริยางค์
      • ดนตรีพื้นเมือง
 4. ดำเนินการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จัดเก็บข้อมูล และส่งหลักฐานตามประกาศโรงเรียน ในวันที่ระบุในแบบยื่นความจำนง ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
 5. กำหนดการสอบคัดเลือก วันรายงานตัว และวันมอบตัว ตามประกาศโรงเรียน

การสอบคัดเลือก

09.00 – 10.30 น. วิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย
10.30 – 12.00 น. วิชา วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ

เอกสารการรับสมัคร ได้แก่

  1. แบบยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2566
   • ไปที่เว็บไซต์ http://admission.ssk.ac.th แล้วให้พิมพ์เป็นเอกสารหรือ Download ออกมาประกอบการยื่นสมัคร

  1. ทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้านของบิดา / ทะเบียนบ้านของมารดา พร้อมสำเนา
  3. ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง) พร้อมสำเนา
  4. หลักฐานการจบการศึกษา ชั้น ป.6 (ปพ. 1) หรือใบรับรองกำลังศึกษา ชั้น ป.6 (ปพ.7) พร้อมสำเนา
  5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
  6. สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตรความสามารถพิเศษประเภทนั้นๆ
  7. หลักฐานรับรองการเข้าพักอาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการ (เฉพาะ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ) : Download

———— ไม่ใช้คะแนน O-NET ในการสอบเข้าศึกษาต่อ ————

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับที่สมัคร หรือ เป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดตามกฎหมาย

ตัวอย่างเอกสาร

ข้อควรระวัง
***** ก่อนนำส่งหลักฐานให้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนและรับรองสำเนาแล้วหรือไม่ มีผู้สมัครบางส่วนส่งเอกสารมาไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด *****

วิธีการส่งเอกสาร

ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ระบุในใบสมัคร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

 

Loading