ประกาศผลการสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2566

หรือลิงค์สำรอง >> https://drive.google.com/file/d/1pTm7B2pIsqqSbXDEaAw7vw02njsgHrTV/view?usp=share_link

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด ดังนี้
  1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 143)
  2. นักเรียนความสามารถพิเศษ (รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 19)
  3. นักเรียนทั่วไป (รายงานตัว เฉพาะลำดับที่ 1 – 198)

แนวปฏิบัติ

  1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศโรงเรียน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566 ให้มารายงานตัวและรับชุดเอกสารมอบตัว ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกศสิริ
  2. ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้มามอบตัว ส่งเอกสารการมอบตัวตามประกาศโรงเรียน ชำระค่าแนวปฏิบัติของนักเรียนตามประกาศของโรงเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนด ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
  3. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองให้มามอบตัวต่อไป
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีผู้มาสอบไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ
2. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทดนตรีสากล สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน

Loading