วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายการฝึกอบรมทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางปาริสา อร่ามเรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน ดังนี้

นางสาวเพียรอักษร นามโสภา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นายณัฐจรัล จันทร์หอม คุณครูโรงเรียนบ้านขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading