❤️ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ ตามโครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โดมสตรีสิริเกศ สามารถสแกนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code สมัครได้คนละกิจกรรมเท่านั้น !! ❤️
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

Loading